ตัวแทนสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เข้าพบอธิการบดีเพื่อเชิญมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นกรรมการทำนุบำรุงและดูแลรักษาวัดราชผาติการาม หลังจากที่วัดราชผาติการามได้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จ ภายใต้แนวคิด “การอนุรักษ์ผสานการพัฒนา” เพื่อการธำรงรักษาศิลปกรรมอันทรงคุณค่าและความงดงามดั้งเดิมควบคู่ไปกับความเหมาะสมด้านประโยชน์ใช้สอย อีกทั้งยังเป็นการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทั้งนี้พิธีสมโภชวัดผาติการามจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 10 ธันวาคม 2558