รศ.ดร.ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล ประธานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้ดำเนินการ KM N’Sharing เสวนาสัพเพสาระ ในหัวข้อ “ศาสตร์และศิลป์ความสำเร็จในชีวิต” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมเสวนา ณ ห้องประชุม KM 1208/1 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 (ภาพ/ข่าว: สรรค์วเรศ)