ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 รายการ