วันที่ 26-29 ตุลาคม 2558 ศูนย์การศึกษาพิเศษจัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิชาการ การศึกษาพิเศษ ” ณ วู๊ดแอนด์วิวรีสร์อท จังหวัดเพชบูรณ์ เพื่อให้บุคคลากรในศูนย์การศึกษาพิเศษได้พัฒนางานวิชาการของกลุ่มงานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าของงานวิชาการประจำปีการศึกษาของแต่ละกลุ่มงาน ทั้งนี้มี ผศ.กานดา โต๊ะถม หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นประธานเปิดโครงการ