ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4/2558  มีวาระสำคัญเรื่อง   การเปลี่ยนแปลงกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ในตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนผู้เกษียณอายุราชการ  รายกงานผลการดำเสนองาน ประจำปีการศึกษา 2557  ของคณะ  แผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ฯลฯ ณ  ห้องลำพอง 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  30 ตุลาคม   2558 ( ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )