ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคารายการจ้างปรับปรุงพื้นที่ดาดฟ้า ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เป็นห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) เลขที่ 5/2558