รศ.ดร.ธง  รุญเจริญ  ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเรือนสวนดุสิต สมัยวิสามัญ ครั้งที่1/2558  มีวาระสำคัญดังนี้ การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิฯให้กับนักศึกษาแต่ละคณะและมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ผศ.ดร.ทัศนีย์  พาณิชย์กุล นักวิจัยดีเด่นประจำปี 2558 นำเสนอผลงาน ฯลฯ    ห้องลำพอง วันที่ วันที่ 17 ธันวาคม 2558 (ภาพ/ข่าว :พศิน