เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558  นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดโครงการ “เสริมสร้างการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน” ในรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ของ อาจารย์ขวัญใจ ฤทธิ์หมุน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนบ้านหินจอก ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กับเด็ก ๆ เพื่อนำไปใช้ในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป