รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานการประชุมโครงการมาตรฐานอาหารสู่การยกระดับคุณภาพบุคลากรและการบริการอาหาร  เพื่อสร้างมาตรฐานด้านการเรียนการสอน การปรุงอาหารที่มีการจัดจำหน่ายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการด้านอาหาร โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ โรงเรียนการเรือน โครงการบริการอาหารและขนมอบ (โฮมเบเกอรี่) หลักสูตรนิเทศนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย และหน่วยงานในกำกับของสำนักกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558