ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับและเป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยแต่ละหลักสูตรและกลุ่มวิชานำเสนอสรุปผลการดำเนินการ ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสรุปผลการดำเนินงานด้านนโยบายและแผน ด้านวิชาการ และด้านกิจการนักศึกษา รวมถึงการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบข้อซักถาม ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 (ภาพ/ข่าว: สรรค์วเรศ)