สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการศึกษาดูงาน “ระบบบริหารการศึกษา” เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการให้บริการด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษาแบบบูรณาการ ณ Conference room 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 (ภาพ/ข่าว: สรรค์วเรศ)