คณะกรรมการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้สำเร็จการศึกษา ร่วมกับสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จัดโครงการ “ติวสรุปเส้นทางสู่สายอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุรับราชการหรือสอบบรรจุเป็นบุคลากรในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน” ให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาใน ปีการศึกษา 2558 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทั่วไปให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาความสามารถทั่วไป ให้สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ในระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนสิรินธร  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต