เมื่อวันพุธ ที่17 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง โดย ดร.กรวินท์  เขมะพันธุ์มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ อาจารย์ทรงศักดา  ชยานุเคราะห์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร อาจารย์เสาวพรรณ  ปาละสุวรรณ ปฏิบัติราชการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายศูนย์การศึกษา ประจำศูนย์ห้วยยอด พร้อมทั้งคณะบุคลากรฝ่ายวิทยบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ให้การต้อนรับ คณะบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ส่วนกลาง) นำโดย ดร.ศิริลักษณ์ หล่อพันธุ์มณี และคุณธีรบุญ เดชอุดม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะ โดยร่วมประชุมและสำรวจความต้องการเพื่อพัฒนาห้องสมุดศูนย์การศึกษาและสำรวจความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุมดุสิตา 3 อาคารดุสิตตรัง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง และในช่วงบ่ายได้มีการลงพื้นตรวจสอบ  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้านห้องสมุด และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ศูนย์อำเภอเมืองตรัง  และอำเภอห้วยยอด