.พิเศษ ดร.สายหยุด จำปาทอง ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2558 โดยมีวาระเรื่อง พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และกำหนดผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ที่ขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ จำนวน 6 ราย, พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และกำหนดผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ที่ขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ จำนวน 1 ราย ฯลฯ ในโอกาสนี้ รศ.ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมเรวดี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 (ภาพ/ข่าว: สรรค์วเรศ)