ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  เป็นตัวแทนแสดงไมตรีคารวะเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ กับนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์  ในวันที่ 21ธันวาคม 2558  ณ อาคารจามจุรี4 ชั้น3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย