ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ดาดฟ้าชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เป็นห้องประชุมและห้องปฏิบันิการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) เลขที่ 5/2558