มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน โดยในครั้งนี้สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน ได้สาธิตการทำ Salad Roll ให้ผู้เยี่ยมชมบูธและผู้ที่สนใจการทำ Salad Roll  ได้ชมและชิม และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ภายในงานยังมีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนอีกหลายหน่วยงาน ร่วมให้บริการประชาชน  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน และมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ราษฎรที่มีรายได้น้อย คนพิการ ผู้สูงอายุ และยังได้เยี่ยมชมทักทายการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมออกบูธ  ณ วัดหนองขาม ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558