มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ในรอบสอบคัดเลือกรับตรง รอบสอบคัดเลือกระบบโควตา จำนวน 4 สาขาวิชา คือสาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง สาขาคหกรรมศาสตร์ และสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2558  โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ทั้งจากจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดอื่นๆ ให้ความสนใจสมัครและเข้าสอบเป็นจำนวนมาก