สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะบุคลากรสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับห้องสมุด โดยมี นายธีรบุญ  เดชอุดม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ นางสาวรักขณาวรรณ์   ชูทอง และนายสนธยา  แย้มเดช บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ให้ข้อมูล และนำชมสถานที่ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข่าว: รสสุคนธ์/ ภาพ: อภิญญา)