กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารงานให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน และคุณมนต์นัทธ์ นาคนิยม หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล, แนวปฏิบัติของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน, แนวทางการประเมินระบบการควบคุมภายใน ฯลฯ  ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 (ภาพ/ข่าว: สรรค์วเรศ)