ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์จันทร์เจริญ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่ 6/2558 โดยมีวาระเรื่อง พิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 2 หลักสูตร พิจารณารายชื่อคณะอนุกรรมการ ประเมินผลการสอน ผู้ที่ขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวน 3 ราย ฯลฯ ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558