นายวรเวชช์ อ่อนน้อม รักษาการผู้อำนวยการวิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี  ได้จัดการประชุมบุคลากรศูนย์ฯ สุพรรณบุรี  ครั้งที่ 11/2558 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 9.30 น. -12.00 น.