สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานแม่บ้านสู่ความเป็นเลิศ” ให้กับพนักงานทำความสะอาดและงานบริการ บริษัท บางกอก เนตัวเย่ (ไทยแลนด์) จำนวน 87 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ และอาจารย์วริษฐา     แก่นสานสันติ อาจารย์ประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องดังกล่าว ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมลำพอง 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต