ดร.บุญลือ ทองอยู่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และกฎหมายลำดับรอง ครั้งที่ 42/2558 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง สัญญาจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย     (ประเด็นการบอกเลิกสัญญาจ้าง), (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย โครงการพิเศษ พ.ศ. ….  ฯลฯ ณ ห้องประชุม VIP2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558  (ภาพ/ข่าว: สรรค์วเรศ)