ดร.สวงค์  บุญปลูก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประธานการประชุมและติดตามความคืบหน้าแนวทางการรับสมัครนักศึกษา รอบสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวาระเสนอพิจารณา การหารือแนวทางการรับสมัครนักศึกษา รอบสอบคัดเลือก ระบบกลางประจำปีการศึกษา 2559พร้อมความคืบหน้า และการจัดติวเตอร์ “สวนดุสิตติวน้องให้พร้อมสอบ” ฯลฯ ณ ห้อง11119 วันที่ 23 ธันวาคม 2558 (ภาพ/ข่าว : พศิน