รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานเพื่อพัฒนาน้ำอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวาระพิจารณาเรื่อง การมอบนโยบายในการดำเนินงานพัฒนาพฒนาผลิตภัณฑ์น้ำอบไทย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 (ภาพ/ข่าว : พศิน)