ผศ.ดร.แสงอรุณ   เชื้อวงษ์บุญ อาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันการงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมและโรงอาหารโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 20 ธันวาคม 2558 มีนักเรียนที่เป็นตัวแทนของจังหวัดต่างๆในภาคกลางและภาคตะวันออก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 49 ทีม ที่คณะกรรมการจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการตัดสินเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนได้พัฒนาผลงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆและเป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไป