ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบางดีวิทยาคม โดยมีอาจารย์กฤษณ์ นวลจันทร์ อาจารย์กนกวรรณ ไทยประดิษฐ์ และนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คุณปัญญพร ชูสังข์ และคุณสุขี สอสะกุล ร่วมเดินทางแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนชั้นต่อในระดับอุดมศึกษา