รศ.ดร.ธำรงค์   อุดมไพจิตรกุล  ประธานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้ดำเนินการ  KM  N’Sharing  เสวนาสัพเพสาระ ในหัวข้อ “ การขับเคลื่อนฝันให้เป็นจริง ”  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  ผศ.ดร.เหม  ทองชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เข้าร่วมในการเสวนาอีกด้วย ณ ห้องประชุม KM 1208/1  อาคาร 1 ชั้น 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  25 ธันวาคม  2558  (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )