เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2558 ได้มีการจัดอบรม แนะนำการใช้ Website    arit.dusit.ac.th , network.dusit.ac.th การใช้  Wifi , e-book , elibrary.dusit.ac.th , การใช้ Mail ของทาง มหาวิทยาลัย ฯ  , การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ และ Service ต่างๆ ให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยได้รับเกียรติจาก นายสนธยา แย้มเดช  , นายชัชวาลย์ ลาภเกิด  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานระบบสารสนเทศ และ ระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ