หน่วยงาน Contact Center สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ในงานนิทรรศการทางวิชาการและอาชีพ “จันทร์หุ่นนิทรรศ ‘ 57 วิชาการยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ 5 ทศวรรษ 2559” ณ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ   เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 / ข่าวโดยธีรพจน์ จินดาเดช

สำนักวิทยบริการฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าศึกษาดูงาน
สำนักวิทยบริการฯจัดประชุมคณะทำงานโครงการ eDLRU ร่วมกับอาจารย์โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ