ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้รับการประสานงานจาก บริษัท พลังร่วม จำกัด ให้ดำเนินการจัดโครงการอบรมผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) เพื่อพัฒนาทักษะการใช้บริการรถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) จำนวน 2 รุ่น โดยวันแรกของการอบรมได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานะวัฒนา สุขวงศ์ บรรยายหัวข้อการปรับบุคลิกภาพของผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2558 ณ ห้องอบรมท่าอากาศยาน ดอนเมือง