ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดี คณะครุศาสตร์ ได้กล่าวเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย: กิจกรรมเสริมความสุขบุคลิกภาพดี ของนักศึกษาฝึกหัดครูปฐมวัยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ชั้นปีที่ 4 เพื่อฝึกฝนและส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพทางกายและสุขภาพที่ดี โดยมีอาจารย์พิษฐา                พงษ์ประดิษฐ์ เป็นวิทยากรบรรยาย กิจกรรมประกอบด้วย การวาดรูปเพื่อนเพื่อศึกษาบุคลิกที่แตกต่างกัน            การดูแลตัวเอง เช่น การแต่งกาย ทั้งนี้นักศึกษาได้แสดงความยินดีคณบดีที่ได้รับรางวัล คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท “พระกินรี ” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558 ฯลฯ ณ ห้อง Hall 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มสด.  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558