รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ ประธานหลักสูตรการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยมีวาระต่างๆ อาทิ ความคืบหน้าโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณาจารย์และนักศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตารางการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ฯลฯ ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)