ผศ.ดร. พิทักษ์  จันทร์เจริญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์ มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ( Thailand MICE Venue Standard ) ในงานสัมมนา “ MICE Standaed day 2015 ”   โดย โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สมัครขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม )จำนวน 2 ห้อง  คือ ห้องรักตะกนิษฐ  1   ผ่านการตัดสินในคะแนน 132.33  และ ห้อง รักตะกนิษฐ 2  ผ่านการตัดสิน ในคะแนน 133    โดยได้รับเกียรติจากนายนพรัตน์ เมธาวีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)   เป็นผู้มอบตราตราสัญลักษณ์   ในครั้งนี้  ณ   ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรมมิลเลนเนียม  ฮิลตัน   กรุงเทพฯ  วันที่ 29 มกราคม 2558  (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)