รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวนดุสิตโพล  ครั้งที่ 1/(10)/2558 โดยมีวาระสำคัญดังนี้   สรุปผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนดุสิตโพล พฤศจิกายน-ธันวาคม 2557 โครงสร้างตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลัง  การจัดทำวารสารสวนดุสิตโพล ครบรอบ 25 ปี และการพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากร ฯลฯ  โดยมี นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล  และนางสาวนันท์ธิญา  ศฤงค์สวัสดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการภายนอก   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย  ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์  วันที่  29 มกราคม 2558  ( ภาพ/ข่าว : พศิน)