ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์  จัดประชุมคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาภาคปกติของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยมีวาระต่างๆ อาทิ กำหนดการปัจฉิมนิเทศและจัดแสดงนิทรรศการผลงาน การฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 กำหนดการสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์ พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศ ปีการศึกษา 2557 และรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย การส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน ฯลฯ ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)