ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเรื่องการปรับรูปแบบสัญญาตามกฎหมายค้ำประกัน (ใหม่) โดยมีผู้เกี่ยวข้องจากสำนักกิจการพิเศษ กองบริหารงานบุคคล  และสหกรณ์ออมทรัพย์ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในเรื่องดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักกิจการพิเศษ อาคาร 10 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558