นางสุพัชชา โพธิ์ศรีทอง ฝ่ายวิชาการ และนายบัญชา ภูมิดี  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี ออกติดต่อประสานงานครูแนะแนวของแต่ละสถาณศึกษา โดยในครั้งนี้ได้เข้าติดต่อโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” โรงเรียนวังหว้าราษฎ์สามัคคี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 เพื่อมอบเอกสารการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 นัดแนะกำหนดการ การเข้าแนะแนวการศึกษาให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประสานงานหลักสูตรแต่ละหลักสูตร เพื่อเข้าแนะแนวการศึกษาต่อไป วันพุธที่ 28 มกราคม 2558