ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาครุภัณฑ์ประกอบอาคารเอนกประสงค์1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2558