สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ระยะที่ 2  ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา  08.30- 16.30 น. ณ ห้อง AG 8003 อาคาร 8  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี                     ดร.นิศานาถ  มั่งศิริ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับพร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมใน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น  จอกลอย พร้อมทั้งทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภร  กตเวทิน  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี         ชัยเจริญ  รองศาสตราจารย์สุนีย์  เลี่ยวเพ็ญวงษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิยุทธ์  จำรัสพันธุ์ และดร.อัมพร                              แซ่เอียว จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาให้คำปรึกษาและแนะนำการตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติ   (พรทิพย์  รดด้วง  เขียนข่าว   วัชรินทร์  ยอดมงคล   ถ่ายภาพ) [ngallery id=4752]