ประกาศมหาวิทยาลัยราภัฏสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน พร้อมเอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2558