ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่น (ระดับต้น) ให้แก่มัคคุเทศก์ ประจำปี 2558 มีกำหนดการอบรมตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 9 พฤษภาคม 2558  โดยในการอบรมวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีอาจารย์ Takenori Okajima และ อาจารย์สุดสวาท จันทร์ดำ เป็นผู้สอน ณ ห้อง 201 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต