เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้มีการจัดการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558 (ด้วยวิธีพิเศษ) ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้าขจร ชั้น 2 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ฯนครนายก มีนักเรียนสอบคัดเลือกผ่านทั้งหมด 58 คน  ในการนี้นักเรียนที่พลาดสอบคัดเลือกรอบโควตา ยังสามารถสอบคัดเลือก(รอบปกติ สอบข้อเขียน-สอบสัมภาษณ์) ตามปฏิทินการรับสมัครดูรายละเอียดได้ที่ website (http://nakhonnayok.dusit.ac.th/wp-content/uploads/2014/12/ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา.pdf ) ทางศูนย์ฯยังเปิดรับสมัครนักศึกษาได้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2558 จึงประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน