นายณัฐพล  แย้มฉิม ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรฝึกอบรม “ หลักการ แนวคิดทฤษฎี และรูปแบบการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน  ” ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยได้รับเกียรติจาก นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่สอง และประธานการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )