อ.อรรถ ขันสี อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมอาชีพทำขนมเบเกอรี่ เพื่อเป็นถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชิวิตประจำวันได้ โดยจัดอบรม  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านหนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2559