ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยทีมวิทยากร ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานกำหนดทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างบุคลากรพร้อมทั้งยกระดับความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลกด้วยการสร้างมูลค่าและพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการทั้งภาคการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและภาคบริการ  ณ ห้องวังธาร โรงแรม รีเจนท์ ลอร์จ ลำปาง เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา