เมื่อวันที่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัดประชุมกลุ่มระดมความคิดเห็น (Focus Group) โครงการจัดทำองค์ความรู้อาหารพื้นถิ่นลำปาง ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปีงบประมาณ 2559 เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านฐานข้อมูลในการจัดมหกรรมอาหารพื้นถิ่น พร้อมทั้งเชื่อมโยงอัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่นลำปางกับการสร้างมูลค่าเพิ่มและเสน่ห์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัด ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต