เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการกิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์ภายในครั้งที่ 3 โดยมีกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อเชื่อมความสามัคคี  ณ อาคารสุขุม เฉลยทรัพย์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี