เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิทรรศการและการจัดแดง และฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในงาน Open House” ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1 อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนักเรียนจำนวนมากให้ความสนใจสอบถามรายละเอียดสาขาที่เปิดรับสมัคร และกำหนดการต่างๆ ในการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559